Portex® Cricothyrotomy Kit

10:08

Emergency Airway Access using the Portex® Cricothyrotomy Kit

Adult Critical Care
Portex® Cricothyrotomy Kit

Emergency Airway Access using the Portex® Cricothyrotomy Kit

Adult Critical Care Similar Videos

Similar Videos