Portex® Cricothyrotomy Kit

10:08

Emergency Airway Access using the Portex® Cricothyrotomy Kit

Airway Management
Portex® Cricothyrotomy Kit

Emergency Airway Access using the Portex® Cricothyrotomy Kit

Airway Management Similar Videos

Similar Videos