Portex® Cricothyrotomy Kit

10:08

Emergency Airway Access using the Portex® Cricothyrotomy Kit

Emergency Medicine
Portex® Cricothyrotomy Kit

Emergency Airway Access using the Portex® Cricothyrotomy Kit

Emergency Medicine Similar Videos

Similar Videos