Portex® Cricothyrotomy Kit

10:08

Emergency Airway Access using the Portex® Cricothyrotomy Kit

Tracheostomy
Portex® Cricothyrotomy Kit

Emergency Airway Access using the Portex® Cricothyrotomy Kit

Tracheostomy Similar Videos

Similar Videos